Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje, że od dnia 1.12.2012 r. zostanie zmieniony czas pracy Ośrodka:

poniedziałek: od godz: 7.30 do 15.30

wtorek: od godz. 7.30 do 17.00

środa: od godz. 7.30  do 15.30

czwartek: od godz. 7.30 do 15.30

piątek: od godz. 7.30 do 14.00

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1.10.2012 r. zmienia się kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Oznacza to, że osoby kwalifikujące się dochodem do udzielenia pomocy otrzymają wyższe zasiłki stałe i okresowe.

W sposób następujący ustalono kryterium dochodowe:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 542 zł
  • dla osoby w rodzinie - 456 zł

Zmianie ulegnie również maksymalna kwota zasiłku stałego, która od 1.10.2012 r. wynosić będzie 529 zł, a także zmieni się dochód z hektara przeliczeniowego na kwotę 250 zł.

W trosce o zapobieżenie dalszemu zadłużaniu się  najemców mieszkań gminnych zalegających z czynszem i znajdujących się  zarazem  w trudnej sytuacji materialnej  - Wójt Gminy Walim podjął w dniu 17 lipca 2012 r. i wprowadził w życie Zarządzenie 170/2012,  które umożliwia tym najemcom odpracowanie długu. W tym celu należy złożyć wypełniony  wniosek z deklaracją spłaty długu w formie odpracowania w Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Walimiu ul. Długa 8.

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

 

Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732). Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.