Komu przysługuje dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
Przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej należy rozumieć osobę:

  • której przyznano dodatek mieszkaniowy;
  • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
  • która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:

  • 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gosp. prowadzonego przez osobę samotną,
  • 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gosp. składającego się z 2 do 4 osób,
  • 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gosp. składającego się z co najmniej 5 osób.

Ile wynosi dodatek energetyczny?

Do 30 kwietnia każdego roku minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Obwieszczenie Ministra Energii w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od:
1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną - 12,09 zł/miesięcznie,
  • składającego się z 2 do 4 osób - 16,79 zł/miesięcznie,
  • składające się z co najmniej 5 osób - 20,15 zł/miesięcznie.

 

Jak otrzymać dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny przyznaje się na wniosek odbiorcy wrażliwego, do którego należy dołączyć decyzję o dodatku mieszkaniowym, umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej oraz kserokopię dowodu osobistego. Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji administracyjnej na okres ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego.

 

Druk wniosku do pobrania w zakładce: Wzory dokumentów do pobrania