Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom spełniającym równocześnie trzy kryteria:

1. Posiadają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania lub oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Oznacza to, że o dodatek mieszkaniowy mogą starać się następujące osoby:

 • najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, stanowiących zarówno własność gmin jak i innych osób prawnych lub fizycznych
 • osoby zajmujące lokale, na podstawie spółdzielczego, lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu
 • właściciele mieszkań
 • właściciele budynków zajmujących mieszkania w tych budynkach
 • osoby oczekujące na przysługujące im lokale zamienne
 • osoby oczekujące na lokal socjalny przyznany przez sąd w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu
 • osoby oczekujące na lokal socjalny, spełniające kryteria uprawniające do otrzymania lokalu socjalnego na terenie gminy.

2. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym w dniu złożenia wniosku.

Dochód stanowią wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny 2007 r.

Najniższa emerytura od 1 marca wynosi: 880,45 zł.

3. Zajmowany lokal mieszkalny nie jest za duży w stosunku do liczby osób tzn. jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywna powierzchni użytkowej lokalu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć dla:

 • jednej osoby — 35 m2
 • dwóch osób — 40 m2
 • trzech osób — 45 m2
 • czterech osób — 55 m2
 • pięciu osób — 65 m2
 • sześć osób — 70 m2, a na każdą następną osobę zwiększa się o 5 m2

Wniosek o dodatek mieszkaniowy potwierdzony przez zarządcę budynku należy składać wraz z deklaracją o dochodach za ostatnie 3 miesiące (sprzed daty złożenia wniosku), w Ośrodku pomocy Społecznej do 20-tego każdego miesiąca.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej na okres sześciu miesięcy. Od decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu. Przyznany dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy domu. Jedynie właściciele domów jednorodzinnych i lokatorzy mieszkań bez instalacji co. c. w. lub gazu przewodowego mogą otrzymać dodatek lub jego część z kasy gminy.

W określonych przypadkach może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy połączony z koniecznością złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia w sprawie posiadanych ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych, co pozwala na ocenę stanu majątkowego tego gospodarstwa.

W przypadku stwierdzenia na podstawie przeprowadzonego wywiadu, że występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a stanem faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego), wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe, lub że faktyczna liczba wspólnie zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji dodatku mieszkaniowego się nie przyznaje.