Aktualności

Celem ustawy jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Na skutek nowelizacji przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.), dokonanej ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nabytego na podstawie ostatecznych i bezterminowych decyzji administracyjnych wygasa ex lege 30 czerwca 2013 r. To znaczy, że od 1 lipca 2013 r. część osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych zasadach nie mogła z niego korzystać, ponieważ zmodyfikowane ustawą zmieniającą przesłanki nabycia świadczenia wyłączyły te osoby z kręgu uprawionych. Trybunał Konstytucyjny uznał to działanie ustawodawcy za niezgodne z Konstytucją. Omawiana ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Informujemy, że od 1 stycznia 2014 r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy będą mogły ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia - zryczałtowanego dodatku energetycznego. Nowe świadczenie będzie stanowiło częściową rekompensatę kosztów opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

Od  miesiąca  lipca 2012 r.,  w  oparciu o Ustawę  o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej  w Ośrodku Pomocy  Społecznej  w Walimiu zatrudniony jest  asystent  rodziny. To  specjalista,  którego rolą jest wspieranie rodzin  w  prawidłowym  wypełnianiu  ich  funkcji. Asystent  rodziny  wykonuje swoją  pracę  bezpośrednio w środowisku  rodzinnym, służąc  fachową  wiedzą i praktycznymi  umiejętnościami między innymi  z zakresu prowadzenia  domu, gospodarowania domowym budżetem, doskonalenia umiejętności  wychowawczych. Podstawowym celem podejmowanych działań jest poprawa  funkcjonowania  rodzin i ich członków oraz zapobieganie sytuacjom umieszczania dzieci w instytucjonalnej pieczy  zastępczej. Podstawowym warunkiem dla osiągnięcia  pozytywnych rezultatów  jest  współpraca ze strony rodzin na rzecz poprawy swojej sytuacji.

Koszty  zatrudnienia  asystenta rodziny współfinansowane  są  przez  Ministerstwo  Pracy  i Polityki Społecznej w  ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 i 2013.

Od miesiąca marca 2013 r., w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej porady psychologa. Przez trzy godziny w tygodniu psycholog w ramach indywidualnych konsultacji pracuje z rodzinami, dziećmi i osobami dorosłymi, profesjonalnie pomagając przezwyciężać różnego rodzaju problemy.

Kontakt za pośrednictwem OPS w Walimiu, tel. 74 8457650,

mgr Katarzyna Czepirska

Godziny przyjęć od 16.15 -19.15 w każdy wtorek

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Walim o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, starsze, schorowane, samotne, którym w szczególny sposób mogą zagrażać skutki zimy.
Ważne są wszystkie sygnały od mieszkańców dotyczące przebywania osób bezdomnych np. na działkach, w piwnicach, opuszczonych budynkach. Posiadając taką wiedzę tut. Ośrodek będzie mógł interweniować, nierzadko ratując życie.
Prosimy o kontakt z nami: 74 8457 650 lub z Policją  - 997.