Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka w kwocie 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Rodzice bez względu na dochody otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) także na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia 18 roku życia dziecka. Dziecko do 25 r.ż., które nadal mieszka z rodzicami, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie.

Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Zgodnie z ustawą świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze.

Wnioski można składać od momentu startu programu, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście w Ośrodku. Elektroniczne składanie wniosków będzie możliwe jeżeli posiada się podpis kwalifikowany lub zaufany profil na ePUAP (www.epuap.gov.pl) za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej CSIZS na stronie www.empatia.mpips.gov.pl. Ponadto wnioski mogą być składane za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (platforma PUE) oraz banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną o ile spełniają wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej BIP ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.