Aktualności

W dniu 5 kwietnia br. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu rozpoczął działalność Klub Integracji Społecznej Muflon. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna Integracja, realizowany przez Fundację „Merkury” z siedzibą w Wałbrzychu.

Projekt jest skierowany do kobiet w wieku 18-59 oraz mężczyzn 18-64, bezrobotnych (III profil) lub osób biernych zawodowo (nie zarejestrowanych w PUP), które spełniają minimum jedno z poniższych kryteriów: - są niepełnosprawne, - wychowują niepełnosprawne dzieci, - posiadają wykształcenie maksymalnie gimnazjalne, - mają trudności po opuszczeniu Zakładu Karnego, - korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, wychodzą z uzależnienia od alkoholu lub narkotyków.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALIMIU ZAPRASZA
NA SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI PCPR W WAŁBRZYCHU

7 marca br. Sala bankietowa w CKiT w Walimiu ul. Kościuszki 2 godz. 11:00

Spotkanie ma charakter informacyjny i dotyczy możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PFRON.

Zapraszamy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje oo udzieleniu zamówienia  na zadanie pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu gminy Walim”. Zobacz załącznik.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje o rozstrzygnięciu postępowania
dotyczącego zamówienia na zadanie pn.
„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
dla osób wymagających pomocy z terenu gminy Walim”

 

W załączeniu znajduje się treść protokołu z otwarcia oraz informacja o rozstrzygnięciu postępowania.