Realizacja projektu "Pomoc to nasza specjalność" 2009-2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

W drugiej połowie lipca br. rozpoczęły się pierwsze zajęcia szkoleniowe z doradztwa zawodowego. Na warsztatach z doradcą zawodowym szkolono umiejętność prawidłowego pisania listu motywacyjnego, oraz skutecznej prezentacji przed pracodawcą. Na zajęciach panowała pozytywna atmosfera. Uczestniczki były pełne zapału i zaangażowania. W ramach wkładu własnego panie otrzymają wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych przewidzianych w budżecie projektu.

W miesiącu lipcu 2013 r. sześć uczestniczek podpisało deklarację uczestnictwa w projekcie systemowym pn. „Pomoc to nasza specjalność” oraz inne niezbędne dokumenty. Ponadto pracownicy socjalni zawarli kontrakty socjalne z uczestnikami, co zostało uwiecznione na poniższych zdjęciach.

W miesiącu czerwcu Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął rekrutację uczestników do projektu systemowego pt. „Pomoc to nasza specjalność”. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które łącznie spełnią poniższe kryteria:

 

  • są bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo
  • w wieku aktywności zawodowej (15-64)
  • są zagrożone wykluczeniem społecznym
  • korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej.

 

W projekcie w roku 2013  zaplanowany jest udział  6 osób. Rekrutacja zostanie przeprowadzona przez koordynatora projektu i zespół realizujący projekt, w oparciu m.in. o wcześniejsze rozpoznanie ankietowe dotyczące oczekiwań i potrzeb szkoleniowych. Zrealizowany zostanie kurs profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu systemowego pt. „Pomoc to nasza specjalność”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu w dniu 10 kwietnia 2013 r. podpisał aneks do umowy na lata 2013 – 2014. Działania podejmowane w ramach projektu są przede wszystkim skierowane na zwiększenie aktywności zawodowej kobiet poprzez nabycie wiedzy praktycznej, teoretycznej, a także umożliwienie rozpoczęcia pracy w nowym zawodzie i ponowne wejście na rynek pracy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu rozpoczyna realizację kolejnej edycji projektu systemowego „Pomoc to nasza specjalność” w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1. , który realizowany będzie przez okres dwóch lat od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych z terenu Gminy Walim. Zaplanowane zostały szkolenia zawodowe i kurs komputerowy. Jak każdego roku przewidziano również objęcie uczestników wsparciem psychologa oraz doradcy zawodowego.