Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. poszukuje tzw. Rodzin wspierających, chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci.

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci.

Pomoc może dotyczyć:
• doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci,
• organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami,
• opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom,
• pomoc w nauce,
• prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie - dom,
• racjonalnego dysponowania budżetem,
• kształtowanie i wypełnianie ról społecznych.

Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej:
Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka.
Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej sporządzonej na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne, zgodnie z ustawą istnieje jedynie możliwość zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.
Kontakt:
- Asystent rodziny, tel. 748 457 650