Aktualności

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu

ogłasza nabór na stanowisko pracy

Asystent Rodziny

Zatrudnienie w ramach dotacji uzyskanych w związku z realizacją Resortowego "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”

 

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej 58-320 Walim, ul. Długa 8

Zatrudnienie w ramach umowy zlecenia – przewidywany okres zatrudnienia od 07.09.2015r. do 31.12.2015r.

Zobacz szczegóły... (format PDF, rozmiar 289KB)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2015 r. do godz. 12.00.

W związku z okresem zimowym, Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu uprzejmie prosi o zwracanie uwagi na osoby potrzebujące wparcia a w szczególności osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, bezdomne.

Prosimy zatem o:

  • zgłaszanie nam wszelkich przejawów występowania określonych zagrożeń dla życia i zdrowia osób szczególnie zagrożonych w okresie zimy,
  • zgłaszanie osób bezdomnych, które w okresie zimowym przebywają i nocują w miejscach nieogrzewanych m.in. altanki, dworzec, park itp.,
  • sygnalizowanie o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego,
  • udzielanie pomocy osobom samotnym w starszym wieku, niesprawnym oraz bezdomnym w miarę własnych możliwości,

Wierzymy, że ww. działania przyczynią się do objęcia pomocą wszystkich potrzebujących wsparcia w naszej Gminie.

Wszelkie informacje prosimy zgłaszać do naszego Ośrodka (tel. 74 8457 650) lub Komisariacie Policji w Głuszycy (74 8456 317).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje, że w dniu 24.12.2014 r. tut. Ośrodek będzie nieczynny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje, że opublikowana została Uchwała  Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 755) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Program przewiduje wprowadzenie z dniem 16 czerwca 2014 r. Karty Dużej Rodziny.

Celem ustawy jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Na skutek nowelizacji przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.), dokonanej ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nabytego na podstawie ostatecznych i bezterminowych decyzji administracyjnych wygasa ex lege 30 czerwca 2013 r. To znaczy, że od 1 lipca 2013 r. część osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych zasadach nie mogła z niego korzystać, ponieważ zmodyfikowane ustawą zmieniającą przesłanki nabycia świadczenia wyłączyły te osoby z kręgu uprawionych. Trybunał Konstytucyjny uznał to działanie ustawodawcy za niezgodne z Konstytucją. Omawiana ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.