KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W WALIMIU
ogłasza nabór na stanowisko pracy
PRACOWNIK SOCJALNY
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu przy ulicy Długiej 8

Zobacz szczegóły dotyczące naboru na stanowisko pracownika socjalnego (format PDF, rozmiar 190KB)

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do siedziby ośrodka tj. ul. Długa 8, 58-320 Walim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2017 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego".