Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wysokość środków na realizację programu:

Program „Opieka wytchnieniowej” – edycja 2022 adresowany jest;

  • do członków rodzin/opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (I grupa z ZUS, KRUS), co najmniej 2 przyczyny niepełnosprawności,
  • usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osoba niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin/opiekunów osób  z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.

Każda osoba zakwalifikowana do programu „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2022 może otrzymać wsparcie w wymiarze do 240 godzin usługi opieki wytchnieniowej na rok 2022.

Do programu w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby:

  • posiadające niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  • wymagające wysokiego poziomu wsparcia,
  • stale przebywające w domu tj. nie korzystają z internatu, ośrodka wsparcia.

Udział w programie jest nieodpłatny.

Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 jest złożenie;

  • karty zgłoszeniowej,
  • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • ankiety kwalifikacyjnej do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022,
  • karty pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM.

Zgłoszenia do programu są przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu ul.  Długa 8, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.
Dodatkowe informacje można otrzymać telefonicznie 74 8457 650, 748443924.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

 

Pobierz:

Materiały

Ankieta kwalifikacyjna do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
ankieta​_kwalifikacyjna​_opieka​_2022.pdf 0.51MB

Informacja dla członka rodziny lub opiekuna osoby z niepełnosprawnością korzystającego z programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanego w Gminie Jasło
informacja-dla-rodziny​_opieka​_2022.pdf 0.46MB

Klauzula informacyjna w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
klauzula​_informacyjna​_opieka​_2022.pdf 0.53MB

Klauzula informacyjna RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
klauzula​_informacyjna​_RODO​_opieka​_2022.pdf 0.42MB

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - opieka 2022
karta​_pomiaru​_niezaleznosci​_opieka​_2022.pdf 0.55MB

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022
karta​_zgloszenia​_opieka​_2022.pdf 0.56MB