W dniu 5 kwietnia br. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu rozpoczął działalność Klub Integracji Społecznej Muflon. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna Integracja, realizowany przez Fundację „Merkury” z siedzibą w Wałbrzychu.

Projekt jest skierowany do kobiet w wieku 18-59 oraz mężczyzn 18-64, bezrobotnych (III profil) lub osób biernych zawodowo (nie zarejestrowanych w PUP), które spełniają minimum jedno z poniższych kryteriów: - są niepełnosprawne, - wychowują niepełnosprawne dzieci, - posiadają wykształcenie maksymalnie gimnazjalne, - mają trudności po opuszczeniu Zakładu Karnego, - korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, wychodzą z uzależnienia od alkoholu lub narkotyków.

W ramach Klubu Integracji Społecznej, 12 osób z Gminy Walim w ciągu 6 miesięcy będzie mogło skorzystać z udziału w zajęciach z psychologiem, pedagogiem, radcą prawnym, doradcą zawodowym, poszerzą swoją wiedzę i umiejętności wychowawcze i rodzicielskie. Wszyscy uczestnicy wezmą udział w kursie pierwszej pomocy, będą uczestniczyli w zajęciach klubowych oraz w piknikach integracyjnych. Przejdą cykl szkoleń zawodowych ukierunkowanych według indywidualnych predyspozycji i preferencji każdego uczestnika, popartych opinią doradcy zawodowego. Zwieńczeniem działań Klubu Integracji Społecznej Muflon, będzie możliwość podjęcia zatrudnienia zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami zawodowymi, w ramach 3-miesięcznego stażu zawodowego finansowanego przez Fundację.

Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników projektu.